Monthly Archives: Березень 2013

Повідомлення про збори 30.04.13

Повідомлення

про скликання річних Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія»

Приватне акціонерне товариство «Українська генетична компанія» (далі – Товариство) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 2013 р. о 11.00 годині за адресою:

Житомирський р-н, с. Оліївка, провулок 3-й Щорса, будинок 1.

Реєстрація акціонерів – з 10.00  до 10.45 год.

Складання переліку акціонерів відбудеться 24 квітня 2013 року.

Порядок денний :

  1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
  2. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та основні напрямки роботи в 2013 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2012р.,

тис. грн.

Попередній 2011р., тис. грн.

Усього активів

11674

11117

Основні засоби

6174

5198

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

2760

2630

Сумарна дебіторська заборгованість

892

689

Грошові кошти та їх еквіваленти

568

492

Нерозподілений прибуток

2005

1444

Власний капітал

4933

4592

Статутний капітал

860

860

Довгострокові зобов’язання

4321

4371

Поточні зобов’язання

2420

2154

Чистий прибуток (збиток)

613

2254

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3441560

3441560

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

31

30

3.Затвердження звіту Наглядової ради за 2012 рік.

4.Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.

5.Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік.

6.Затвердження порядку розподілу прибутку за 2012 рік.

7.Затвердження плану розподілу прибутку на 2013 рік.

8.Про відкликання (обрання) членів Ревізійної комісії Товариства.

9.Про відкликання (обрання) членів Наглядової ради Товариства.

  1. Про відкликання (обрання) членів виконавчого органу Товариства.

Для участі в зборах Вам необхідно мати при собі:

– документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

– довіреність на право участі у зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства кожного робочого дня з 08.30-17.30 год. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – керівник Товариства.

Телефони для довідок: (0412) 25-94-96, 26-06-83

Голова правління 

ПрАТ «УГК»                                                                                                                        В.М. Кузьмін

Примітка:   Доручення повинно бути нотаріально завірене.