Monthly Archives: Березень 2014

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів

Повідомлення

про скликання річних Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія»

  1. Приватне акціонерне товариство «Українська генетична компанія» (далі – Товариство) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 2014 р. о 11.00 годині за адресою: Житомирський р-н, с. Оліївка, провулок 3-й Щорса, будинок 1.
  2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10.00  до 10.45 год. Для участі в зборах необхідно мати при собі:

–        документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

–        довіреність (нотаріально завірена) на право участі у зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

  1. Складання переліку акціонерів відбудеться 24 квітня 2014 року.
  2. Порядок денний:

4.1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

4.2. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та основні напрямки роботи в 2014 році.

4.3. Затвердження звіту Наглядової ради за 2013 рік.

4.4. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2013 рік.

4.5. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік.

4.6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2013 рік.

4.7. Затвердження плану розподілу прибутку на 2014 рік.

4.8. Про відкликання члена правління Голембівського С.О. та розгляд кандидата в члени правління Євтуха Б.С.

  1. Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства кожного робочого дня з 08.30-17.30 год. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – керівник Товариства. Телефони для довідок: (0412) 25-94-96, 26-06-83
  2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

 

Найменування показника

Період

Звітний

2013р., тис. грн.

Попередній 2012р., тис. грн.

Усього активів

11863

11674

Основні засоби

6188

6174

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

2617

2760

Сумарна дебіторська заборгованість

1428

892

Грошові кошти та їх еквіваленти

318

568

Нерозподілений прибуток

3042

2005

Власний капітал

4987

4933

Статутний капітал

860

860

Довгострокові зобов’язання

4371

4321

Поточні зобов’язання

2505

2420

Чистий прибуток (збиток)

1037

613

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3441560

3441560

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

29

31

Правління  ПрАТ «УГК»