Monthly Archives: Квітень 2015

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу ІІІ)

                                                  

                                                   Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

В.о. голови правління

Васильчук Л. В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

                        М.П.

29.04.2015

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

Continue reading