Monthly Archives: Квітень 2017

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік І. Загальні відомості

 1. Основні відомості про емітента X
 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
 5. Інформація про рейтингове агентство
 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру X

часток, паїв) 7. Інформація про посадових осіб емітента:

 • інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
 • інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
 1. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
 2. Інформація про загальні збори акціонерів X
 3. Інформація про дивіденди
 4. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
 5. Відомості про цінні папери емітента:

Continue reading

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Загальні відомості Continue reading