Новини

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Continue reading

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік І. Загальні відомості

 1. Основні відомості про емітента X
 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
 5. Інформація про рейтингове агентство
 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру X

часток, паїв) 7. Інформація про посадових осіб емітента:

 • інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
 • інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
 1. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
 2. Інформація про загальні збори акціонерів X
 3. Інформація про дивіденди
 4. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
 5. Відомості про цінні папери емітента:

Continue reading

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Загальні відомості Continue reading

Iнформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “Українська генетична компанiя”
2.  Організаційно-правова форма

3.  Місцезнаходження

4.  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Акцiонерне товариство

12402  Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Олiївка вул. Олександра Бiлаша, буд. 1 00698578

5.Міжміський код та телефон, факс

6. Електронна поштова адреса

(0412) 25-94-96 (0412) 26-06-83 ugс@emitent.net.ua

I. Загальні відомості

 1. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
 2. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.2017

Посилання для скачування тут: для веб-сайта – значні правочини, звіт

Додаток 1до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Посадова особа голова Наглядової ради Соколан Наталя Iванiвна (паспортнi данi вiдсутнi, оскiльки фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), припинено повноваження 29.04.2016 р. у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi – з 30.04.2013р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол №1 вiд 29.04.2016 р

Скачати повну версію можна тут

dodatok7 + Титулка 29-04-2016

Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу ІІІ)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство “УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ”

2. Організаційно- правова форма емітента Акціонерне товариство Continue reading

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів

Повідомлення

про скликання річних Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія»

 1. Приватне акціонерне товариство «Українська генетична компанія» (далі – Товариство) повідомляє, що чергові річні Загальні збори акціонерів відбудуться 29 квітня 2016 р. об 11.00 годині за адресою: Житомирський р-н, с. Оліївка, провулок 3-й Щорса, будинок 1. Continue reading

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Додаток 7 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу ІІІ)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Continue reading

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу ІІІ)

                                                  

                                                   Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

В.о. голови правління

Васильчук Л. В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

                        М.П.

29.04.2015

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

Continue reading

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія»

Повідомлення

про скликання річних Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія»

Приватне акціонерне товариство «Українська генетична компанія» (далі – Товариство) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 2015 р. о 11.00 годині за адресою: Continue reading