Додаток 1до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Посадова особа голова Наглядової ради Соколан Наталя Iванiвна (паспортнi данi вiдсутнi, оскiльки фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), припинено повноваження 29.04.2016 р. у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi – з 30.04.2013р. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв, протокол №1 вiд 29.04.2016 р

Скачати повну версію можна тут

dodatok7 + Титулка 29-04-2016