Iнформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “Українська генетична компанiя”
2.  Організаційно-правова форма

3.  Місцезнаходження

4.  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Акцiонерне товариство

12402  Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Олiївка вул. Олександра Бiлаша, буд. 1 00698578

5.Міжміський код та телефон, факс

6. Електронна поштова адреса

(0412) 25-94-96 (0412) 26-06-83 ugс@emitent.net.ua

I. Загальні відомості

  1. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
  2. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.2017

Посилання для скачування тут: для веб-сайта – значні правочини, звіт