Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство “Українська генетична компанiя”
2.  Організаційно-правова форма

3.  Місцезнаходження

4.  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Акцiонерне товариство

12402  Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Олiївка вул. Олександра Бiлаша, буд. 1 00698578

5.Міжміський код та телефон, факс

6. Електронна поштова адреса

(0412) 25-94-96 (0412) 26-06-83 ugс@emitent.net.ua
  1. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
  2. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 03.2017
Дата
№62(2567) Бюлетень “Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку” 31.03.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) Дата
http://www.ukrbull.com.ua   .  .
  1. Повідомленняопубліковано у *
  2. Повідомленнярозміщено на

сторінці в мережі       (адреса сторінки)                                                                         Дата

Інтернет

* Зазначається при поданні до Комісії.

 

Повна версiя документу тут: особливка – голова НР 28-03-2017