Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія»

Повідомлення

про скликання річних Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Українська генетична компанія»

Приватне акціонерне товариство «Українська генетична компанія» (далі – Товариство) повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 2015 р. о 11.00 годині за адресою:

Житомирський р-н, с. Оліївка, провулок 3-й Щорса, будинок 1.

Реєстрація акціонерів – з 10.00  до 10.45 год.

Складання переліку акціонерів відбудеться 24 квітня 2015 року.

Порядок денний :

  1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
  2. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та основні напрямки роботи в 2015 році.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2014р.,

тис. грн.

Попередній 2013р., тис. грн.

Усього активів

11642

11863

Основні засоби

6953

6188

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

2786

2617

Сумарна дебіторська заборгованість

1073

1428

Грошові кошти та їх еквіваленти

202

318

Нерозподілений прибуток

1463

3042

Власний капітал

3408

4987

Статутний капітал

860

860

Довгострокові зобов’язання

4310

4371

Поточні зобов’язання

3924

2505

Чистий прибуток (збиток)

(1579)

1037

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3441560

3441560

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

2

29

3. Затвердження звіту Наглядової ради за 2014 рік.

4. Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2014 рік.

5. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2014 рік.

7. Затвердження плану розподілу прибутку на 2015 рік.

8. Про відкликання (обрання) членів Ревізійної комісії Товариства.

9. Про відкликання (обрання) членів виконавчого органу Товариства.

Для участі в зборах Вам необхідно мати при собі:

– документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

– довіреність на право участі у зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства кожного робочого дня з 08.30-17.30 год. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – керівник Товариства.

Телефони для довідок: (0412) 25-94-96, 26-06-83

Правління  ПрАТ «УГК»