Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу ІІІ)

                                                  

                                                   Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

В.о. голови правління

Васильчук Л. В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

                        М.П.

29.04.2015

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

Можете скачать полную версию тут

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство “УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ”
2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00698578
4. Місцезнаходження емітента 12402 Житомирська область , Житомирський р-н, с. Оліївка, пров. 3-й Щорса, буд. 1
5. Міжміський код, телефон та факс емітента (0412) 25-94-96 (0412) 26-06-83
6. Електронна поштова адреса емітента ugс@emіtent.net.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2015

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку”

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.ukrbull.com.ua

в мережі Інтернет

 

(адреса сторінки)

(дата)

 

 

Зміст

 
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

До складу регулярної річної інформації не включені наступні розділи:

розділ 3 “Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб”, оскільки Товариство не брало участі в створенні юридичних осіб;

 

розділ 4 “Інформація щодо посади корпоративного секретаря”, оскільки на кінець звітного періоду у Товаристві була відсутня посада корпоративного секретаря;

 

розділ 5 “Інформація про рейтингове агентство”, оскільки у звітному році Товариство не користувалося послугами рейтингових агенцій;

 

розділ 10 “Інформація про дивіденди”, оскільки у звітному періоді дивіденди не нараховувались та не виплачувались;

 

розділи 12.2) “Інформація про облігації емітента”, 12.3) “Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом”, 12.4) “Інформація про похідні цінні папери”, оскільки Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались;

 

розділ 12.5) “Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду”, оскільки викуп власних акцій протягом звітного періоду Товариство не здійснювало;

 

розділи 14.4) “Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції” та 14.5) “Інформація про собівартість реалізованої продукції”, оскільки ці таблиці не заповнюються емітентами, які не займаються видами діяльності, що класифікуються за КВЕД як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води;

 

розділ 15 “Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів”, оскільки Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів;

 

розділи 18-27, оскільки Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, емітентом іпотечних сертифікатів та емітентом сертифікатів ФОН;

 

розділ 28 “Відомості про аудиторський висновок (звіт)”, оскільки даний розділ не входить до складу регулярної річної інформації емітентів, які здійснили відкрите розміщення цінних паперів;

 

розділ 31 “Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку”, оскільки Товариство не готує фінансову звітність відповідно до МСФЗ;

 

розділ 32 “Звіт про стан об’єкта нерухомості”, оскільки Товариство не є емітентом цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості.

 

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування  Приватне акціонерне товариство “УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )  Серія ААБ №720447
3. Дата проведення державної реєстрації  18.12.1991
4. Територія (область)  Житомирська область
5. Статутний капітал (грн.)  860390.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0.000
8. Середня кількість працівників (осіб) 40
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
01.41  РОЗВЕДЕННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ МОЛОЧНИХ ПОРІД
 01.62  ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ТВАРИННИЦТВІ
 46.90  НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ
10. Органи управління підприємства Не заповнюють емітенти – акціонерні товариства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  ПАТ “Райффайзен Банк “Аваль” м.Київ
2) МФО банку  380805
3) Поточний рахунок  26002326456
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  ПАТ “Райффайзен Банк “Аваль” м.Київ
5) МФО банку  380805
6) Поточний рахунок  26001326457

 

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин

Серія АВ №597240

31.07.2012

Міністерство аграрної політики та продовольства України

  .  .

Опис

Термін дії ліцензії необмежений.

 

 

 

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Засновник – Держава в особі Фонду державного майна України

00032945

1133 Київська область , м. Київ, Печерський р-н, вул. Кутузова, б.18/9

  0.000000000000

ТОВ “РИФ ІНВЕСТ”

20742270

01001 Київська область , м. Київ, вул. Ш.Руставелі, б. 17, кв.5

 85.517800000000

АТ Інвестиційна компанія “Євроінвест”

23754658

61051 Харківська область Харківський р-н м. Харків вул. Клочківська, буд.370

  0.016200000000

Спільне Українсько-російське підприємство “Оркус”

22036694

84626 Донецька область , м. Горлівка, вул. Ак.Павлова, б. 13

  1.147100000000

ТзОВ Інвестиційна компанія “Київська інвестиційна компанія”

22939462

01103 Київська область , м. Київ, вул. Кіквідзе, б. 39

  0.237900000000

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Загальна кількість акціонерів фізичних осіб складає 65 осІб.

д/н

 13.081000000000

Усього

100.000000000000

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

 

 

 

1) посада В. о. Голови Правління
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Васильчук Людмила Василівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н  д/н
4) рік народження** 1982
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ “УГК”, перший заступник голови правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 03.12.2014 р., тимчасово, до призначення нового Голови Правління Загальними зборами акціонерів

9) опис   

Товариство не отримало згоди фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних.

Відповідно до рішення Правління ПрАТ “Українська генетична компанія” від 02.12.2014 р. . (протокол засідання Правління від 02.12.2014 р.) та згідно із заявою про звільнення за власним бажанням Кузьмін В.М. звільнений з посади з 02.12.2014 р.

Відповідно до рішення Правління ПрАТ “Українська генетична компанія” від 02.12.2014 р. (протокол засідання Правління від 02.12.2014 р.) Васильчук Л.В. була призначена на посаду в.о. Голови Правління з 03.12.2014 р. тимчасово, до призначення нового Голови правління Загальними зборами акціонерів.

 

Правління є виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. До компетенції правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, статутом або рішенням загальних зборів віднесені виключно до компетенції іншого органу товариства.

В.о. голови правління організовує підготовку управлінських рішень, приймає управлінські рішення в межах своїх повноважень і контролює їхнє виконання; здійснює керівництво поточною діяльністю підприємства.

За виконання обов’язків в. о. Голови Правління за звітний період отримала винагороду у вигляді заробітної плати в розмірі 3721,09 грн.

Загальний стаж  роботи – 13 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: перший заступник голови правління, головний бухгалтер, спеціаліст з розширення ринку збуту.

На інших підприємствах посад не обіймає.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

 

 

1) посада Член Правління, перший заступник Голови Правління
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Васильчук Людмила Василівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н  д/н
4) рік народження** 1982
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ “УГК”, головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 30.09.2013 р., на 2 роки – член Правління; 26.03.2014 р., безстроково – перший заступник Голови Правління

9) опис   

Товариство не отримало згоди фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних.

Призначена на посаду першого заступника голови Правління відповідно до наказу голови Правління №4-к від 26.03.2014 р.

 

Правління є виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. До компетенції Правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, статутом або рішенням загальних зборів віднесені виключно до компетенції іншого органу товариства.

За виконання обов’язків члена правління винагороди не отримувала.

За виконання обов’язків першого заступника Голови Правління за звітний період отримала винагороду у вигляді заробітної плати в розмірі 31949,50 гривень.

Загальний стаж  роботи – 13 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер, спеціаліст з розширення ринку збуту.

На інших підприємствах посад не обіймає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

 

1) посада Член Правління, заступник Голови Правління
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Іваницька Валентина Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н  д/н
4) рік народження** 1946
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 45
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ “Житомироблплемобєднання”, заступник начальника відділу селекційно-племінної роботи та відтворення с/г тварин
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 30.09.2013 р., 2 роки

9) опис   

Товариство не отримало згоди фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних.

Правління є виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. До компетенції правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, статутом або рішенням загальних зборів віднесені виключно до компетенції іншого органу товариства.

За виконання обов’язків члена правління винагороди не отримувала. На інших підприємствах посад не обіймає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи – 45 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: заступник голови правління з питань селекційно – племінної роботи та відтворення с/г тварин.

 

1) посада Член Правління
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кузьмін Віталій Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н  д/н
4) рік народження** 1979
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ “Житомироблплемоб’єднання”, перший заступник Голови Правління
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 30.09.2013 р., 2 роки

9) опис   

Товариство не отримало згоди фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних.

Правління є виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. До компетенції правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, статутом або рішенням загальних зборів віднесені виключно до компетенції іншого органу товариства.

За виконання обов’язків члена Правління за звітний період винагороди не отримував.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи – 11 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Голова Правління.

На інших підприємствах посад не обіймає.

 

 

1) посада Член Правління
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Євтух Богдан Сергійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н  д/н
4) рік народження** 1985
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП “Агросервіс”, ветеринарний лікар
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 30.04.2014 р., 2 роки

9) опис   

Товариство не отримало згоди фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних.

Призначений на посаду згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів товариства від 30.04.2014р., (протокол №1).

 

Правління є виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. До компетенції правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, статутом або рішенням загальних зборів віднесені виключно до компетенції іншого органу товариства.

За виконання обов’язків члена правління винагороди не отримував.

Загальний стаж  роботи – 5 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: лікар ветеринарної медицини.

На інших підприємствах посад не обіймає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

 

1) посада Член Правління
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Новіцький Олександр Анатолійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н  д/н
4) рік народження** 1982
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ “УГК”, завідуючий спермобанком-технолог
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 30.09.2013 р., 2 роки

9) опис   

Товариство не отримало згоди фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних.

Правління є виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. До компетенції правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, статутом або рішенням Загальних зборів віднесені виключно до компетенції іншого органу товариства.

За виконання обов’язків члена правління винагороди не отримував.

Загальний стаж роботи – 9 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:  завідуючий спермобанком-технолог, завідуючий лабораторією, головний зоотехнік-технолог-завідуючий лабораторією, головний зоотехнік – технолог.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

На інших підприємствах посад не обіймає.

 

1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Соколан Наталія Іванівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н  д/н
4) рік народження** 1965
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ “ХЛІБ ІНВЕСТБУД”, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 30.04.2013 р., 3 роки

9) опис   

Товариство не отримало згоди фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних.

Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та ЗУ “Про акціонерні товариства”, контролює та регулює діяльність Правління. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом товариства.

За виконання обов’язків Голови Наглядової ради винагороди не отримувала.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж  роботи – 29 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: фінансовий директор, провідний спеціаліст, директор.

Обіймає посаду директора ТОВ “РИФ ІНВЕСТ”, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд.17, к. 5.

 

1) посада Член Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Божок Олександр Якович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н  д/н
4) рік народження** 1955
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ “Житомироблплемоб’єднання”, заступник начальника відділу селекційно – племінної роботи та відтворення с/г тварин.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 30.04.2013 р., 3 роки

9) опис   

Товариство не отримало згоди фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних.

Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та ЗУ “Про акціонерні товариства”, контролює та регулює діяльність Правління. Член Наглядової ради здійснює інші повноваження, передбачені Статутом товариства та чинного законодавства.

За виконання обов’язків члена Наглядової ради винагороди не отримував.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж  роботи – 35 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:  начальник відділу селекційно – племінної роботи та відтворення с/г тварин.

На інших підприємствах посад не обіймає.

 

1) посада Член Наглядової ради, секретар Наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Присяжнюк Сергій Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н  д/н
4) рік народження** 1966
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 30.04.2013 р., 3 роки

9) опис   

Товариство не отримало згоди фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних.

Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та ЗУ “Про акціонерні товариства”, контролює та регулює діяльність Правління. Член Наглядової ради здійснює інші повноваження, передбачені Статутом товариства та чинного законодавства.

За виконання обов’язків члена Наглядової ради винагороди не отримував.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж  роботи – 32 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: зареєстрований як приватний підприємець.

На інших підприємствах посад не обіймає.

 

 

1) посада Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Саветкіна Світлана Михайлівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н  д/н
4) рік народження** 1975
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ “Інвестиційні технології”, директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 30.04.2013 р., 2 роки

9) опис   

Товариство не отримало згоди фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та Правління у випадках, передбачених Законом, цим статутом або внутрішніми положеннями товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року – Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом. Голова ревізійної комісії здійснює інші повноваження, передбачені Статутом товариства та чинного законодавства.

За виконання обов’язків Голови Ревізійної комісії винагороди не отримувала.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи – 14 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: директор, заступник директора з економічних питань.

На інших підприємствах посад не обіймає.

 

 

1) посада Член Ревізійної комісії, секретар Ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Левківська Яніна Анатоліївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н  д/н
4) рік народження** 1962
5) освіта** Середня-спеціальна
6) стаж роботи (років)** 36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ “Житомироблплемоб’єднання “, заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 30.04.2013 р., 2 роки

9) опис   

Товариство не отримало згоди фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та Правління у випадках, передбачених Законом, цим статутом або внутрішніми положеннями товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року – Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом.

За виконання обов’язків члена Ревізійної комісії винагороди не отримувала.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж  роботи – 36 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: лаборант.

На інших підприємствах посад не обіймає.

 

1) посада Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нагалевська Любов Федорівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н  д/н
4) рік народження** 1952
5) освіта** Середня-спеціальна
6) стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ “Житомироблплемоб’єднання “, інженер по кріогенному і лабораторному обладнанню 1-категорії
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 30.04.2013 р., 2 роки

9) опис   

Товариство не отримало згоди фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та Правління у випадках, передбачених Законом, цим статутом або внутрішніми положеннями товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року – Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом.

За виконання обов’язків члена Ревізійної комісії винагороди не отримувала.

Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Загальний стаж роботи 30 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: інженер по кріогенному і лабораторному обладнанню 1-категорії.

На інших підприємствах посад не обіймає.

 

1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Васильчук Людмила Василівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н  д/н
4) рік народження** 1982
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ “УГК”, головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 03.04.2012 р., безстроково, наказ Голови Правління №9-к від 02.04.2012 р.

9) опис   

Товариство не отримало згоди фізичної особи на розповсюдження її паспортних даних.

Головний бухгалтер відповідає за ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, забезпечує складання та подання у встановлені терміни фінансової та податкової звітності.

За виконання обов’язків головного бухгалтера за звітний період отримала винагороду у вигляді заробітної плати в розмірі 10020,00 гривень.

Загальний стаж  роботи – 13 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: головний бухгалтер, спеціаліст з розширення ринку збуту.

На інших підприємствах посад не обіймає. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

 

 

 

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

 

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред’явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред’явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

В. о. Голови Правління

Васильчук Людмила Василівна

д/н д/н  д/н

0

0

0

0

0

0

Член Правління, перший заступник Голови Правління

Васильчук Людмила Василівна

д/н д/н  д/н

0

0

0

0

0

0

Член Правління, заступник Голови Правління

Іваницька Валентина Миколаївна

д/н д/н  д/н

5

0.00014528295

5

0

0

0

Член Правління

Кузьмін Віталій Миколайович

д/н д/н  д/н

0

0

0

0

0

0

Член Правління

Євтух Богдан Сергійович

д/н д/н  д/н

0

0

0

0

0

0

Член Правління

Новіцький Олександр Анатолійович

д/н д/н  д/н

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Соколан Наталія Іванівна

д/н д/н  д/н

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради, заступник Голови Наглядової ради

Божок Олександр Якович

д/н д/н  д/н

9

0.00026150932

9

0

0

0

Член Наглядової ради, секретар Наглядової ради

Присяжнюк Сергій Володимирович

д/н д/н  д/н

1

0.00002905659

1

0

0

0

Голова Ревізійної комісії

Саветкіна Світлана Михайлівна

д/н д/н  д/н

1

0.00002905659

1

0

0

0

Член Ревізійної комісії, секретар Ревізійної комісії

Левківська Яніна Анатоліївна

д/н д/н  д/н

1

0.00002905659

1

0

0

0

Член Ревізійної комісії

Нагалевська Любов Федорівна

д/н д/н  д/н

13

0.00037773568

13

0

0

0

Головний бухгалтер

Васильчук Людмила Василівна

д/н д/н  д/н

0

0

0

0

0

0

Усього

30

0.00087169772

30

0

0

0

 

 

VІ. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

 

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред’явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред’явника

ТОВ “РИФ ІНВЕСТ”

20742270

01001 Київська область , м. Київ, вул. Ш. Руставелі, б. 17, кв.5

2943146

85.517788444775

2943146

0

0

0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред’явника

  Привілейовані

іменні

привілейовані на пред’явника

Усього

2943146 85.517788444775

2943146

0

0

0

 

 

VІІ. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X

Дата проведення

30.04.2014

Кворум зборів

85.518
Опис Наглядовою радою був затверджений порядок денний Загальних зборів акціонерів (протокол Наглядової ради №2 від 03.03.2014р.). Від акціонерів пропозицій про доповнення порядку денного не надходило.ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.   Обрання робочих органів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

2.  Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та основні напрямки роботи в 2014 році.

3.  Затвердження звіту Наглядової ради за 2013 рік.

4.  Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії за 2013 рік.

5.  Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік.

6.  Затвердження порядку розподілу прибутку за 2013 рік.

7.  Затвердження плану розподілу прибутку на 2014 рік.

8.  Про відкликання члена правління Голембівського С.О. та розгляд кандидата в члени правління Євтуха Б.С.

 

У результаті розгляду питань порядку денного прийнято наступні рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб: Побігач Світлана Василівна, Шкварницька Анна Олександрівна, Гаврилюк Наталія Василівна.

2. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та основні напрямки роботи в 2014 році.

3. Затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.

4. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії.  Визнати роботу Ревізійної комісії  задовільною.

5. Затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2013 рік.

6. Прибуток від діяльності Товариства у 2013 році в розмірі 1037 тис. грн.  направити  на розвиток  підприємства,  придбання основних засобів, ремонт приміщень.  У зв’язку із цим  дивіденди за 2013  рік не нараховувати і не виплачувати.

7. Використати очікувані прибутки 2014 року на розвиток  підприємства,  придбання основних засобів, ремонт  приміщень.

8. Вивести з членів Правління Голембівського С.О. і обрати членом Правління Євтуха Б.С.

 

Протягом звітного періоду позачергові загальні збори акціонерів не проводилися та не скликалися.

 

 

 

 

ІX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство “Український інноваційний банк”
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05839888
Місцезнаходження 04053 Київська область , м. Київ вул. Смирнова-Ласточкіна, буд. 10-А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286591
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 247-21-64
Факс (044) 247-21-64
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис ПАТ “Український інноваційний банк” надає ПрАТ “УГК” послуги депозитарної установи.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариство “Національний депозитарій України”
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Київська область , м. Київ вул. Б. Грінченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/в
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Діяльність не ліцензується
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 279-66-51
Факс (044) 279-13-22
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів
Опис ПАТ “НДУ” надає ПрАТ “УГК” послуги з депозитарного обслуговування випусків цінних паперів та корпоративних операцій емітента.01 жовтня 2013 року ПАТ “НДУ” набув статусу Центрального депозитарію цінних паперів. Відповідно до вимог ЗУ “Про депозитарну систему України” провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію не вимагає надання ліцензії НКЦПФР.Загальний порядок надання Центральним депозитарієм послуг, пов’язаних із провадженням депозитарної діяльності, визначається Правилами Центрального депозитарію цінних паперів, зареєстрованими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.10.2013р. №2092.

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи Приватне підприємство аудиторська фірма “Аудит-Ольга”
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20425581
Місцезнаходження 10020 Житомирська область , м. Житомир просп. Миру, буд.19/374
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №0482
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська Палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (0412) 25-91-63
Факс (0412) 25-91-63
Вид діяльності Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту
Опис ППАФ “Аудит-Ольга” є зовнішнім аудитором ПрАТ “УГК”.

 

 

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15.11.2010

85/06/1/10

Житомирське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

UA0603691009

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

3441560

860390.00

100.000000000000

Опис

Свідоцтво про реєстрацію акцій №140/06-1/99 видане ДКЦПФР 01.10.1999р. було анульовано у зв’язку із переведенням випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну.Додаткової емісії протягом звітного періоду Товариство не здійснювало, рішення щодо додаткової емісії не приймало. Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не відбувається. Факти лістингу / делістингу на біржових ринках відсутні. Заяви для допуску на біржу товариством не подавались.

 

 

XІ. Опис бізнесу

 

 

 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

 

Приватне акціонерне товариство “Українська генетична компанія” є правонаступником всіх прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства “Житомироблплемоб’єднання”, створеного відповідно до наказу регіонального відділення ФДМУ по Житомирській області 31 серпня 1998 року №182 шляхом перетворення державного підприємства Житомирського обласного виробничого об’єднання по племенній справі в тваринництві “Облплемоб’єднання” згідно із Законом України “Про приватизацію державного майна” від 19 лютого 1997 року №89/97-ВР, Законом України “Про особливості приватизації майна в АПК” №290/96-ВР та “Порядком перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства”, затвердженого Постановою КМУ від 11 вересня 1996 року №1099.

 

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

 

У складі товариства немає дочірніх підприємств, філій та представництв. До складу товариства входять адмінприміщення, склади та АЗС. Керівництво ПрАТ здійснює Голова Правління, йому підпорядковані члени Правління.

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

 

Станом на 31.12.2014р. середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу – 27 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами складає 13 осіб; особи, які працюють за сумісництвом відсутні. Працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) відсутні.

Фонд оплати праці за 2014 рік склав 676 тис. грн. Порівняно із попереднім роком фонд оплати праці зменшився на 18 тис.грн. за рахунок зменшення чисельності працівників та зменшення преміальних виплат.

Кадрова програма ПрАТ “Українська генетична компанія” спрямована на забезпечення відповідності рівня кваліфікації її працівників операційним потребам Товариства. Складовими кадрової програми є, зокрема, матеріальне заохочення працівників, покращення  умов праці, своєчасна виплата заробітної плати, соціальних виплат та компенсацій.

 

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання, зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання

 

Емітент не належить до будь-яких об’єднань.

 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

 

Емітент спільної діяльності не проводить.

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

 

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходили.

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

 

Облікова політика на підприємстві встановлена наказом №1-б від 04.01.2011 р. Протягом звітного періоду облікова політика не змінювалась.

 

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснюється у відповідності з Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Обов’язки з ведення бухгалтерського обліку покладаються на бухгалтерію підприємства на чолі з головним бухгалтером.

 

Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об’єкта основних засобів, зокрема:

–     Будівлі – 20 років;

–     транспортні засоби – 5 років;

–     Машини і обладнання, в т.ч.  комп’ютерне обладнання – 3 роки;

–     меблі – 3 роки;

–     інші основні засоби – 5 років;

–     довгострокові біологічні активи – 7 років;

–     інші необоротні матеріальні активи ( крім бібліотечних фондів і МНМА) – 3 роки.

 

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) і бібліотечних фондів нараховується в першому місяці використання об’єкта у розмірі 100 відсотків його вартості.

Амортизація нематеріального активу нараховується зі застосуванням прямолінійного методу.

При відпуску запасів у виробництво, продажу та при іншому вибутті оцінку їх проводити за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).

Фінансові інвестиції відображати в обліку і звітності відповідно до П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції” з урахуванням вимог П(С)БО 13 “Фінансо-ві інструменти”.

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

 

Основним видом діяльності є реалізація власної с/г продукції тваринництва та надання послуг по штучному осіменінню ВРХ. Основними ринками збуту є с/г та приватні підприємства Рівненської, Волинської, Київської та Житомирської областей. Підприємство є конкурентноспроможним.

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

 

За останні 5 років було вкладено інвестиції у модернізацію адміністративної будівлі на загальну суму 6030 тис.грн., відчуження активів не було.

 

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

 

Товариство протягом звітного року не укладало правочин з власниками істотної участі, з членами наглядової ради та правління.

 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

 

Станом на 31.12.2014 р. первісна вартість основних складає 10963 тис.грн., знос складає 4010 тис.грн., залишкова (балансова) вартість 6953 тис.грн. Ступінь зносу ОЗ складає 36.6%. Ступінь використання основних засобів підприємства складає 80,0%. Всі основні засоби емітента знаходяться за місцем його розташування – Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Оліївка, пров. 3-й Щорса, буд.1.

Підприємство ОЗ в оренду не надає. Особливостей по екологічних питаннях, які б могли позначитися на використанні активів підприємства не спостерігається. Емітентом планується будівництво молочного комплексу, як за рахунок власних коштів, так і за рахунок зовнішніх інвестицій.

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

 

Істотними проблемами є:

– несвоєчасні розрахунки за отриману продукцію клієнтами.

 

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

 

В 2014 році факти виплати штрафних санкцій і компенсацій за порушення законодавства відсутні.

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фінансування діяльності Товариства здійснюється за рахунок отриманих коштів від наданих послуг на умовах госпрозрахунку. Кредитні кошти Товариством не залучаються. Інвестиції відстуні.

Можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента: збільшення об’ємів реалізації, зміна цінової політики, пошук резервів зниження витрат виробництва та погашення поточних зобов’язань.

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

 

 

Поставка продукції здійснюється згідно потреби. На кінець звітного періоду укладених, але не виконаних договорів немає.

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

 

У майбутньому році підприємство планує здати в оренду майновий комплекс терміном на 1 рік.

 

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

 

Дослідження та розробки підприємством не проводяться.

 

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

 

Станом на кінець звітного періоду судові справи, стороною в яких виступає Товариство, та за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів Товариства станом на початок року, відсутні.

Станом на кінець звітного періоду судові справи, стороною в яких виступають посадові особи Товариства, відсутні.

 

 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та результатів діяльності емітента, відсутня.

 

 

 

 

   XІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

 1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

6188.000

6953.000

0.000

0.000

6188.000

6953.000

– будівлі та споруди

5906.000

6694.000

0.000

0.000

5906.000

6694.000

– машини та обладнання

34.000

30.000

0.000

0.000

34.000

30.000

– транспортні засоби

129.000

125.000

0.000

0.000

129.000

125.000

– інші

119.000

104.000

0.000

0.000

119.000

104.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

– будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

– машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

– транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

– інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

6188.000

6953.000

0.000

0.000

6188.000

6953.000

 

Пояснення :  Термін використання основних засобів (далі ОЗ) встановлюється в залежності від технічних характеристик об’єкта ОЗ.

–     Будівлі – 20 років;

–     транспортні засоби – 5 років;

–     Машини і обладнання, в т.ч.  комп’ютерне обладнання – 3 роки;

–     меблі – 3 роки;

–     інші основні засоби – 5 років;

–     довгострокові біологічні активи – 7 років;

–     інші необоротні матеріальні активи ( крім бібліотечних фондів і МНМА) – 3 роки.

Умови користування ОЗ – за цільовим призначенням для здійснення виробничої діяльності.

Станом на 31.12.2014р. первісна вартість ОЗ складає 10963 тис.грн., сума нарахованого зносу складає 4010 тис.грн. Ступінь зносу ОЗ складає 36.6%. Ступінь використання ОЗ складає 80%.

Суттєві зміни у вартості ОЗ відбулися за рахунок надходження і ремонту основних засобів. У звітному році надійшло ОЗ на суму 1486 тис. грн., збільшення первісної вартості за рахунок ремонту склало 1075 тис. грн. Первісна вартість повністю амортизваних основних засобів складає 801 тис.грн. У звітному році вибуло основних засобів на суму 226 тис.грн. за первісною вартістю.

Обмежень на використання майна немає.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

3408

4987

Статутний капітал (тис.грн.)

860

860

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

860

860

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов’язання – Поточні зобов’язання – Забезпечення наступних виплат  і платежів – Доходи майбутніх періодів
Висновок Розрахункова вартість чистих активів(3408.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(860.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.

 

 

3. Інформація про зобов’язання емітента

 

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

Зобов’язання за цінними паперами

Х

782.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

782.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

д/н

0.00

0.000

д/н

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов’язання

Х

0.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов’язання

Х

7452.00

Х

Х

Усього зобов’язань

Х

8234.00

Х

Х

Опис

 

 

XІV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

30.04.2014

30.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

02.12.2014

03.12.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

 

          ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Загальні збори акціонерів

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

 

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

1

0

2

2013

1

1

3

2014

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше д/в

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше д/в

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

 

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше д/в

 

Чи проводились  у  звітному  році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Органи управління

 

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

1

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків  акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

 

Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть) У складі Наглядової ради комітети відсутні.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Ні

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше д/в

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть) Повна дієздатність, не може бути членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії.

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть) д/в

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії  3  осіб.

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? (так/ні )   Так

 

Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов’язаних  з  нею
осіб  та  обов’язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  
Ні

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть) д/в

 

 

 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  фінансової звітності? (так/ні)  Ні

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть) д/в

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть) Протягом останіх трьох років Товариство зовнішнього аудитора не змінювало.

 

Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть) д/в

 

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть) д/в

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Ні

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

 

Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій                                          

X

Випуск депозитарних розписок                          

X

Випуск облігацій                                      

X

Кредити банків                                         

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів         

X

Інше (запишіть)                                        Товариство не визначилося щодо залучення інвестицій протягом наступних трьох років.

 

Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   
Так, плануємо розпочати переговори                    
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                 
Не визначились                                        

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:      ;

яким органом управління прийнятий: корпоративний кодекс відсутній

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено: корпоративний кодекс відсутній

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

 корпоративний кодекс відсутній

 

 

Коди

Дата (рік, місяць,  число)

2015

01 01
Підприємство   Приватне акціонерне товариство “УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ” за ЄДРПОУ

00698578

Територія  ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ за КОАТУУ

1822085601

Організаційно-правова форма господарювання  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності  РОЗВЕДЕННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ МОЛОЧНИХ ПОРІД за КВЕД

01.41

Середня кількість працівників  40
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 12402 Житомирська область , Житомирський р-н, с. Оліївка, пров. 3-й Щорса, буд. 1, т.(0412) 25-94-96Складено (зробити позначку “v” у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на “31” грудня 2014 р.

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

                                                  1

2

3

4

І. Необоротні активиНематеріальні активи 

1000

первісна вартість

1001

5

5

накопичена амортизація

1002

5

5

Незавершені капітальні інвестиції

1005

516

Основні засоби

1010

6188

6953

первісна вартість

1011

9703

10963

знос

1012

3515

4010

Інвестиційна нерухомість

1015

Довгострокові біологічні активи

1020

796

607

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

1532

1534

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

1022

736

927

Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

1030

інші фінансові інвестиції

1035

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

Відстрочені податкові активи

1045

Інші необоротні активи

1090

Усього за розділом І

1095

7500

7560

ІІ. Оборотні активиЗапаси

1100

2617

2786

Виробничі запаси

1101

234

307

Готова продукція

1103

2119

2211

Товари

1104

264

268

Поточні біологічні активи

1110

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1180

904

Дебіторська заборгованість за розрахунками:за виданими авансами 

1130

61

21

з бюджетом

1135

186

161

у тому числі з податку на прибуток

1136

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1

8

Поточні фінансові інвестиції

1160

Гроші та їх еквіваленти

1165

318

202

Готівка

1166

2

2

Рахунки в банках

1167

316

200

Витрати майбутніх періодів

1170

Інші оборотні активи

1190

Усього за розділом ІІ

1195

4363

4082

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

Баланс

1300

11863

11642


 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

                                                   1

2

3

4

І. Власний капіталЗареєстрований (пайовий) капітал 

1400

860

860

Капітал у дооцінках

1405

Додатковий капітал

1410

956

956

Резервний капітал

1415

129

129

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

3042

1463

Неоплачений капітал

1425

Вилучений капітал

1430

Усього за розділом І

1495

4987

3408

ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпеченняВідстрочені податкові зобов’язання 

1500

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов’язання

1515

4321

4291

Довгострокові забезпечення

1520

50

19

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

50

Цільове фінансування

1525

Усього за розділом ІІ

1595

4371

4310

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпеченняКороткострокові кредити банків 

1600

Поточна кредиторська заборгованість за:довгостроковими зобов’язаннями 

1610

товари, роботи, послуги

1615

2200

3719

розрахунками з бюджетом

1620

у тому числі з податку на прибуток

1621

розрахунками зі страхування

1625

6

8

розрахунками з оплати праці

1630

16

5

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

20

14

Поточні забезпечення

1660

Доходи майбутніх періодів

1665

Інші поточні зобов’язання

1690

263

178

Усього за розділом ІІІ

1695

2505

3924

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700

Баланс

1900

11863

11642

 

 

 

 

 

В.о. голови правління ________________ Васильчук Л. В.
                (підпис)    
     
Головний бухгалтер    ________________ Васильчук Л. В.
                (підпис)    

 

 

 

Коди

Дата (рік, місяць,  число)

2015

01 01
Підприємство   Приватне акціонерне товариство “УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ” за ЄДРПОУ

00698578

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )

за 2014 рік

 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

5548

5165

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(1641)

(2209)

Валовий:прибуток

2090

3907

2956

     збиток

2095

(–)

(–)

Інші операційні доходи

2120

801

884

Адміністративні витрати

2130

(2067)

(1345)

Витрати на збут

2150

(1663)

(1910)

Інші операційні витрати

2180

(2095)

(381)

Фінансовий результат від операційної діяльності:прибуток

2190

204

     збиток

2195

(1117)

(–)

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

22

Інші доходи

2240

225

1050

Фінансові витрати

2250

(–)

(–)

Втрати від участі в капіталі

2255

(–)

(–)

Інші витрати

2270

(687)

(239)

Фінансовий результат до оподаткування:прибуток

2290

1037

збиток

2295

(1579)

(–)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

Чистий фінансовий результат:прибуток

2350

1037

     збиток

2355

(1579)

(–)

 

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-1579

1037

 


 

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

2689

2823

Витрати на оплату праці

2505

676

694

Відрахування на соціальні заходи

2510

261

246

Амортизація

2515

740

1462

Інші операційні витрати

2520

1405

95

Разом

2550

5771

5320

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                   1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій 

2600

3441560

3441560

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 

2605

3441560

3441560

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

2610

(  0.45880360)

0.30131680

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

(  0.45880360)

0.30131680

Дивіденди на одну просту акцію

2650

 

 

 

 

В.о. голови правління ________________ Васильчук Л. В.
                (підпис)    
     
Головний бухгалтер    ________________ Васильчук Л. В.
                (підпис)    

 

 

 

 

 

 

 

Коди

Дата (рік, місяць,  число)

2015

01 01
Підприємство   Приватне акціонерне товариство “УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ” за ЄДРПОУ

00698578

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )

за 2014 рік

 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004

 

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього року

                                                  1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від:Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

7024

5499

Повернення податків і зборів

3005

у тому числі податку на додану вартість

3006

Цільового фінансування

3010

15

135

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

500

Надходження від повернення авансів

3020

25

Інші надходження

3095

55

288

Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг)

3100

(5530)

(4789)

Праці

3105

(587)

(609)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(259)

(272)

Зобов’язань з податків і зборів

3115

(168)

(116)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(15)

(347)

Інші витрачання

3190

(646)

(539)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-86

-250

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації:фінансових інвестицій

3200

необоротних активів

3205

Надходження від отриманих:відсотків

3215

дивідендів

3220

Надходження від деривативів

3225

Інші надходження

3250

Витрачання на придбання:фінансових інвестицій

3255

(–)

(–)

необоротних активів

3260

(–)

(–)

Виплати за деривативами

3270

(–)

(–)

Інші платежі

3290

(–)

(–)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від:Власного капіталу

3300

Отримання позик

3305

Інші надходження

3340

Витрачання на:Викуп власних акцій

3345

(–)

(–)

Погашення позик

3350

30

Сплату дивідендів

3355

(–)

(–)

Інші платежі

3390

(–)

(–)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-30

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-116

-250

Залишок коштів на початок року

3405

318

568

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

202

318

 

 

 

 

В.о. голови правління ________________ Васильчук Л. В.
                (підпис)    
     
Головний бухгалтер    ________________ Васильчук Л. В.
                (підпис)    

 

 

 

 

 

 

Коди

Дата (рік, місяць,  число)

2015

01 01
Підприємство   Приватне акціонерне товариство “УКРАЇНСЬКА ГЕНЕТИЧНА КОМПАНІЯ” за ЄДРПОУ

00698578

 

Звіт про власний капітал

за 2014 рік

 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005

 

 

Стаття

Код рядка

Зареєст-рований (пайовий)

капітал

Капітал у дооцін-ках

Додат-ковий капітал

Резер-вний капітал

Нероз-

поділе-

ний прибуток (непокритий збиток)

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Всього

                          1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

860

956

129

3042

4987

Коригування:Зміна облікової політики

4005

Виправлення помилок

4010

Інші зміни

4090

Скоригований залишок на початок року

4095

860

956

129

3042

4987

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

-1579

-1579

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди)

4200

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

Відрахування до резервного капіталу

4210

Внески учасників : Внески до капіталу

4240

Погашення заборгованості з капіталу

4245

Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)

4260

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

Вилучення частки в капіталі

4275

Інші зміни в капіталі

4290

Разом змін у капіталі

4295

-1579

-1579

Залишок на кінець року

4300

860

956

129

1463

3408

 

 

 

 

В.о. голови правління ________________ Васильчук Л. В.
                (підпис)    
     
Головний бухгалтер    ________________ Васильчук Л. В.
                (підпис)    

 

 

 

 

 

 

 

XVІ. Текст аудиторського висновку ( звіту )

 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) Приватне підприємство аудиторська фірма “Аудит-Ольга”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 20425581
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 10020, м.Житомир, проспект Миру, буд.19, кв.374
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України №048226.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів д/вд/вд/в

д/н

д/в

 

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :

 

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Українська генетична компанія”

за 2014 рік

 

Загальним зборам акціонерів ПрАТ “Українська генетична компанія”,

Правлінню ПрАТ “Українська генетична компанія”

 

Звіт щодо фінансової звітності

 

Основні відомості про емітента

Найменування емітента   Приватне акціонерне товариство “Українська генетична компанія”

Код ЄДРПОУ  00698578

Юридична адреса та місцезнаходження 12402, Житомирська область, Житомирський район, с. Оліївка, пров. 3-й Щорса, буд.1

Банківські реквізити    Р/р 26002326456 у ПАТ “Райффайзен Банк Аваль” в м. Київ, МФО 380805

Відомості про державну реєстрацію підприємства Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців серія ААБ,  № 720447 видана Житомирською районною державною адміністрацією Житомирської області. Дата проведення державної реєстрації 18.12.1991р.

Основні види діяльності 01.42 – розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів,

01.41 – розведення великої рогатої худоби молочних порід,

46.90 – неспеціалізована оптова торгівля.

Інформація про одержані ліцензії (дозволи)     Ліцензія Міністерства аграрної політики та продовольства України на торгівлю племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин серія АВ, за № 597240, видана 24.07.2012 року № 462. Строк дії ліцензії з 25.07.2012 – необмежений.

Статут ПрАТ “Українська генетична компанія”    затверджено (в новій редакції) Загальними зборами акціонерів від 22 грудня 2010 року, протокол №3, зареєстровано Житомирською районною державною адміністрацією Житомирської області

Аудитори незалежної аудиторської фірми ППАФ “Аудит-Ольга” провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПрАТ “Українська генетична компанія” за 2014 рік на предмет достовірності та відповідності вимогам чинного законодавства України.

Аудит проведено та аудиторський висновок складено у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 705, 706 та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку.

Фінансова звітність, що перевірялася, додається до цього аудиторського висновку та включає:

– Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 р.;

– Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 р.;

– Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 р.;

– Звіт про власний капітал за 2014 р.;

– Примітки до річної фінансової звітності за 2014 р., що містять стислий виклад суттєвих принципів облікової політики.

 

Концептуальна основа фінансової звітності Товариства визначається Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996 – XІV від 16.07.1999 р із змінами та доповненнями, Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, внутрішньої обліковою політикою Товариства, іншими нормативно-правовими актами, щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал ПрАТ “Українська генетична компанія” несе відповідальність:

”     за складання і достовірне подання фінансової звітності, що перевіряється, згідно з вимогами концептуальної основи фінансової звітності, яка ґрунтується на вимогах Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 р. за № 996-ХІV (із змінами) та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

”     за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Відповідальність аудитора

Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо фінансової звітності ПрАТ “Українська генетична компанія” на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми не несемо відповідальності за виконання аудиторських процедур або за запити щодо фінансових звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду з дати аудиторського висновку до дати опублікування фінансових звітів відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе керівництво ПрАТ “Українська генетична компанія” (МСА 560).

Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та діючих нормативно-правових актів України. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає вибіркову перевірку на відповідність даних первинних документів даним синтетичного та аналітичного обліку, тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах, оцінку відповідності застосованих керівництвом ПрАТ “Українська генетична компанія” принципів бухгалтерського обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку в Україні.

В ході аудиторської перевірки використовувались дані головної книги, оборотно-сальдового балансу, регістрів аналітичного та синтетичного обліку, матеріалів інвентаризації, статутні документи та інші джерела фінансової інформації.

Стан бухгалтерського обліку та звітності

Облікова політика на підприємстві встановлена наказом №1-б від 04 січня 2011 року.

Бухгалтерський облік здійснюється внутрішньою бухгалтерською службою Товариства на чолі з головним бухгалтером.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи , які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Документообіг підприємства регулюється відповідними організаційно-розпорядчими документами, виданими посадовими особами у межах наданих їм повноважень.

Інвентаризація активів та зобов’язань проводиться відповідно до вимог ЗУ “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Мінфіну України № 69 від 11.08.1994 р. (із змінами).

Податковий облік ведеться згідно з вимогами Податкового кодексу України.

 

Активи та зобов’язання

Визнання, класифікація та оцінка основних засобів та нематеріальних активів Товариства проведені відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00 р. № 92 (із змінами та доповненнями), Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активі”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15.10.99 р. № 242 (із змінами та доповненнями).

Облік основних засобів ведеться відповідно до встановленого плану рахунків бухгалтерського обліку, за видами основних засобів, за місцями знаходження об’єктів.

 

Підприємство використовує власні основні засоби. Аналітичний облік основних засобів ведеться в обігово-сальдових відомостях. Дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку.

 

Інвентаризація основних засобів проведена відповідно до наказу № 55 від 01 грудня 2014 року. В ході інвентаризації надлишків та нестач основних засобів не виявлено.

В бухгалтерському обліку відображення надходжень, ліквідації, інвентаризації, ремонту основних засобів здійснюється відповідно до П(С)БО №7 “Основні засоби”.

 

Переоцінка основних засобів станом на 31.12.2014 р. у відповідності до вимог пунктів 16-21 П(С)БО №7 не здійснювалась.

Вартість основних засобів станом на 31.12.2014 р. складає:

– первісна вартість – 10963,0 тис. грн.;

– нарахований знос – 4010,0 тис. грн.;

– залишкова (балансова) вартість – 6953,0 тис. грн.

 

Облік довгострокових біологічних активів відбувається відповідно до П(С)БО 30 “Біологічні активі”. Біологічні активи в бухгалтерському обліку відображені по первісній вартості. Оцінка і амортизація довгострокових біологічних активів здійснюється відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби”.

Вартість біологічних активів станом на 31.12.2014 р. становить:

– первісна вартість – 1534,0 тис. грн.;

– накопичена амортизація – 927,0 тис. грн.;

– залишкова (справедлива) вартість -607,0 тис. грн.

 

Облік запасів здійснюється згідно з П(С)БО 9 “Запаси”. При відпуску запасів у виробництво, продажу та при іншому вибуттю оцінка запасів здійснюється за методом ФІФО. Одиницею бухгалтерського обліку запасів визнається їх найменування. Аналітичний облік наявності і руху запасів ведеться в обігово-сальдових відомостях за кожним найменуванням ТМЦ окремо та в розрізі матеріально-відповідальних осіб. Запаси відображені в бухгалтерському обліку за первісною вартістю. Станом на 31.12.2014 р. запаси складають 2786,0 тис. грн.

 

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) обліковується відповідно до П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” та включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Станом на 31.12.2014 р. дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги становіть 904,0 тис. грн. Згідно облікової політики величина резерву сумнівних боргів визначається методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Резерв сумнівних боргів не нараховується.

 

Облік операцій з готівкою в національній валюті ведеться Товариством в цілому згідно з вимогами “Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”, затвердженого Постановою НБУ №637 від 15.12.2004 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за №40/10320 (із змінами).

 

Станом на 31.12.2014 р. загальні активи Товариства складають 11642,0 тис. грн. Станом на 01.01.2014 р. загальні активи Товариства складали 11863,0 тис. грн. Зміни у складі активів відбулися за рахунок зменшення: первісної вартості біологічних активів на суму 189,0 тис. грн., незавершених капітальних інвестицій на суму 516 тис. грн., дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) на суму 276,0 тис. грн., дебіторської заборгованості за розрахунками за авансами наданими на суму 40 тис. грн., грошових коштів на суму 116 тис. грн., дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом на суму 25,0 тис. грн. та збільшення запасів на суму 169,0 тис. грн., залишкової вартості основних засобів на суму 765,0 тис. грн., іншої поточної дебіторської заборгованості на суму 7 тис. грн.

 

Визнання, класифікація та оцінка зобов’язань підприємством проведені згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. №20 (із змінами та доповненнями). Інвентаризація зобов’язань проведена відповідно до наказу № 55 від 01 грудня 2014 року.

Станом на 31.12.2014 р. загальні зобов’язання Товариства складають: довгострокові зобов’язання – 4310,0 тис. грн., поточні зобов’язання – 3924,0 тис. грн.

Станом на 01.01.2014 р. загальні зобов’язання Товариства складали: довгострокові зобов’язання – 4371,0 тис. грн., поточні зобов’язання – 2505,0 тис. грн.

Аналіз свідчить, що зміни у складі зобов’язань відбулися в основному за рахунок зменшення довгострокових зобов’язань на 61 тис. грн. та за рахунок збільшення поточних зобов’язань і забезпечень на 1419 тис. грн.

 

 

Власний капітал

Власний капітал станом на 31.12.2014 р. складає 3408,0 тис. грн. До складу власного капіталу входить статутний капітал у сумі 860,0 тис. грн., інший додатковий капітал у сумі 956,0 тис. грн., резервний капітал у сумі 129,0 тис. грн., нерозподілений прибуток у сумі 1463,0 тис. грн.

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2014 р. становить 860 390,00 грн. Статутний капітал сплачений повністю. Облік статутного капіталу ведеться на рахунку 40 “Статутний капітал”.

Статутний капітал Товариства розподілений на 3 441 560 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Кількість акціонерів-фізичних осіб складає 65 чол., загальна частка акцій, що належать фізичним особам, становить 13,08 %. Кількість акціонерів юридичних осіб складає 4 особи, частка акцій, що належать юридичним особам становить 86,92%.

Відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених Рішенням  ДКЦПФР №485 від 17.11.2004 р. та рішення ДКЦПФР № 688 від 01.12.2005 р. було розраховано вартість чистих активів.

Розрахункова вартість чистих активів ПрАТ “Українська генетична компанія” станом на 31.12.2014 р. складає 3408,0 тис. грн. Статутний фонд Товариства станом на 31.12.2014 р. складає 860,0 тис. грн. Неоплачений та вилучений капітал на кінець звітного року відсутні. Скоригований статутний капітал складає 860,0 тис. грн.

 

Розрахункова вартість чистих активів більше скоригованого статутного капіталу. Статутний капітал Товариства не потребує коригувань, зазначених у п.3 ст.155 Цивільного кодексу України.

 

Облік фінансових результатів

Облік фінансових результатів на підприємстві здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 “Доходи”, затвердженим наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. №290 (із змінами та доповненнями), та Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затвердженим Мінфіном України від 31.12.99 р. №318 (із змінами та доповненнями).

Обсяг чистого збитку у 2014 році склав 1579,0 тис. грн.

За 2014 рік товариством отримано доходів у сумі 6574,0 тис. грн. Найбільшу частину в доходах складають доходи від основної діяльності у сумі 5548,0 тис. грн. Інші операційні доходи складають 801,0 тис. грн. Інші фінансові доходи складають 225,0 тис. грн.

За 2014 рік витрати товариства становлять 8153,0 тис. грн. Основними складовими витрат є витрати щодо оплати послуг та придбання матеріалів, для ведення основної діяльності у сумі 2689,0 тис. грн., витрати на оплату праці у сумі 676,0 тис. грн., відрахування на соціальні заходи у сумі 261,0 тис. грн., нарахування амортизації на основні засоби та біологічні активі у сумі 740,0 тис. грн., інші операційні витрати у сумі 3100,0 тис. грн., інші витрати у сумі 687,0 тис. грн.

 

Показники фінансового стану підприємства

Для оцінки фінансового стану ПрАТ “Українська генетична компанія” на основі даних фінансової звітності за 2014 рік, розраховано показники фінансового стану підприємства:

Коефіцієнт абсолютної ліквідності К1 = 0,051 (за минулий період К1 = 0,127). Нормальне позитивне значення К1=0,25..0,5 з тенденцією до збільшення. Значення коефіцієнта свідчить про недостатню кількість абсолютно ліквідних активів.

Коефіцієнт загальної ліквідності К2 = 1,040 (за минулий період К2 = 1,742). Нормальне позитивне значення К2=1,0..2,0 з тенденцією до збільшення. Значення коефіцієнта знаходиться в межах діапазону позитивних значень. Значення коефіцієнта свідчить про достатню забезпеченість підприємства оборотними активами для розрахунку за поточними зобов’язаннями.

Коефіцієнт фінансової стійкості К3 = 0,293 (за минулий період К3 = 0,420). Нормальне позитивне значення К3>0,5. Підприємство має недостатню фінансову стійкість.

Коефіцієнт структури капіталу К4 = 2,416 (за минулий період К4 = 1,379). Нормальне позитивне значення К4=0,5..1,0, К4<1 з тенденцією до зменшення. Підприємство залежить від залучених коштів.

 

Ми вважаємо, що докази, отримані в результаті проведеної нами аудиторської перевірки, є достатні та прийнятні для висловлення модифікованої аудиторської думки стосовно фінансової звітності ПрАТ “Українська генетична компанія” за 2014 рік.

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Період аудиторської перевірки відрізнявся від строків проведення інвентаризації, тобто аудитори не мали змоги спостерігати за проведенням річної інвентаризації, оскільки аудит проводився після дати її проведення. При цьому аудиторами застосовано альтернативні процедури для отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів щодо наявності та стану активів та зобов’язань товариства. Зазначені обставини мають обмежений вплив на фінансову звітність та не призводять до викривлення відображеного у звітах загального фінансового стану товариства.

 

Умовно-позитивна думка

При підготовці фінансових звітів ПрАТ “Українська генетична компанія” було використано національну концептуальну основу фінансової звітності, яка визначається Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996 – XІV від 16.07.1999 р (із змінами та доповненнями), Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, іншими нормативно-правовими актами, щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішніми положеннями Товариства.

Під час проведення аудиту встановлено, що надані фінансові звіти складені на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку та у відповідності до обраної концептуальної основи.

На нашу думку, фінансова звітність, за винятком можливого впливу факторів, про які йдеться у параграфі “Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”, в усіх суттєвих аспектах, достовірно і повно подає фінансову інформацію про ПрАТ “Українська генетична компанія” станом на 31.12.2014 року згідно із визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідає вимогам чинного законодавства України.

 

Відомості про аудиторську фірму та підстави перевірки

Повна назва Приватне підприємство аудиторська фірма “Аудит-Ольга”

Код ЄДРПОУ  20425581

Місцезнаходження 10020, м. Житомир, проспект Миру 19, кв. 374

Реєстраційні дані Зареєстровано Виконавчим комітетом Житомирської міської ради 10 листопада 1994 р., свідоцтво про реєстрацію – серія А00 №133001

Відомості про Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги     Свідоцтво №0482, видане відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. №98. Рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010 р. №221/3 термін дії свідоцтва продовжено до 04.11.2015 р.

Відомості про аудитора: ПІБ, номер, серія та дата видачі сертифіката аудитора    Аудитор – Коломійчук Віра Миколаївна

Сертифікат аудитора – №001405, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України від 20.09.1994 р. №19. Рішенням Аудиторської палати України від 19.07.2013 №274 термін дії сертифікату продовжено до 20.09.2018 р.

Відомості про Свідоцтво про відповідність системи контролю якості      Свідоцтво №0184, видане відповідно до рішення Аудиторської палати України від 24.11.2011 року №243/3

Контактний телефон      (097) 250-54-29

Керівник    Коломійчук Віра Миколаївна

 

Підставою для проведення аудиторської перевірки є ЗУ “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 року №3480-ІV, ЗУ “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 № 3126-ХІІ (із змінами) та Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене рішенням НКЦПФР №2826 від 03 грудня 2013 року.

Договір на проведення аудиторської перевірки № 16 від 10 березня 2015 року.

Аудит розпочато – 10 березня 2015 року. Аудит закінчено – 27 березня 2015 року.

Перевірка фінансової звітності проведена з дозволу в. о. Голови правління ПрАТ “Українська генетична компанія” Васильчук Л.В. та в Ії присутності.

 

Директор ПП АФ “Аудит-Ольга”

(Аудитор, сертифікат аудитора №001405 чинний до 20 вересня 2018 року) В.М. Коломійчук

 

27 березня 2015 року

 

Аудиторський висновок складено у 2-х примірниках, з яких один примірник видано:

В. о. Голови правління ПРАТ “Українська генетична компанія”   Л.В. Васильчук

Другий примірник аудиторського висновку знаходиться у справах аудиторської фірми.