Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік І. Загальні відомості

 1. Основні відомості про емітента X
 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
 5. Інформація про рейтингове агентство
 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру X

часток, паїв) 7. Інформація про посадових осіб емітента:

 • інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
 • інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
 1. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
 2. Інформація про загальні збори акціонерів X
 3. Інформація про дивіденди
 4. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
 5. Відомості про цінні папери емітента:

 • інформація про випуски акцій емітента X
 • інформація про облігації емітента
 • інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
 • інформація про похідні цінні папери
 • інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом

звітного періоду

 1. Опис бізнесу X
 2. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
 • інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
 • інформація щодо вартості чистих активів емітента X
 • інформація про зобов’язання емітента X
 • інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
 • інформація про собівартість реалізованої продукції
 • інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних

правочинів

 • інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
 • інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення

яких є заінтересованість

 1. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
 2. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала X

протягом звітного періоду

 1. Інформація про стан корпоративного управління X
 2. Інформація про випуски іпотечних облігацій
 3. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
 • інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)

зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 • інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у                                                                        

складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 • інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових

іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 • відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
 • відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
 1. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
 2. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
 3. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
 4. Основні відомості про ФОН
 5. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
 6. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
 7. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
 8. Правила ФОН
 9. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
 10. Текст аудиторського висновку (звіту) X
 11. Річна фінансова звітність X
 12. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
 13. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску   боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
 14. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового   будівництва)
 15. Примітки

До складу регулярної річної інформації не включені наступні розділи: розділ 3 “Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб”, оскільки Товариство не брало участі в створенні юридичних осіб;

 

розділ 4 “Інформація щодо посади корпоративного секретаря”, оскільки на кінець звітного періоду у Товаристві була відсутня посада корпоративного секретаря;

 

розділ 5 “Інформація про рейтингове агентство”, оскільки у звітному році Товариство не користувалося послугами рейтингових агенцій;

 

розділ 10 “Інформація про дивіденди”, оскільки у звітному періоді дивіденди не нараховувались та не виплачувались;

 

розділи 12.2) “Інформація про облігації емітента”, 12.3) “Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом”, 12.4) “Інформація про похідні цінні папери”, оскільки Товариство здійснило випуск лише простих іменних акцій, інші цінні папери Товариством не випускались;

 

розділ 12.5) “Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду”, оскільки викуп (продаж раніше викуплених) власних акцій протягом звітного періоду Товариство не здійснювало;

 

розділи 14.4) “Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції” та 14.5) “Інформація про собівартість реалізованої продукції”, оскільки ці таблиці не заповнюються емітентами, які не займаються видами діяльності, що класифікуються за КВЕД як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води;

 

розділ 14.6) “Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів”, оскільки протягом звітного року рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалося;

 

розділ 14.7) “Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів”, оскільки протягом звітного року рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймалося;

 

розділ 14.8) “Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість”, оскільки протягом звітного року не приймалися рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;

 

розділ 15 “Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів”, оскільки Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів;

 

розділи 18-27, оскільки Товариство не є емітентом іпотечних облігацій, емітентом іпотечних сертифікатів та емітентом сертифікатів ФОН;

 

розділ 28 “Відомості про аудиторський висновок (звіт)”, оскільки даний розділ не входить до складу регулярної річної інформації емітентів, які здійснили відкрите розміщення цінних паперів;

 

розділ 31 “Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку”, оскільки Товариство не готує фінансову звітність відповідно до МСФЗ;

 

розділ 32 “Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)”, оскільки Товариство не здійснювало емісії боргових цінних паперів;

 

розділ 33 “Звіт про стан об’єкта нерухомості” оскільки Товариство не є емітентом цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості.

 

Повний Звіт тут: REPORT_00698578_2016